Ben Decca, Osi dimbéa: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Osi dimbéa
by Ben Decca

Biya so na mba mumi na tondi ndé wa é
To be nde na loki la mbamba ba botissé no mba nyolo nyola ngo
Biya na némédi é
To é bè pè so ndé na ni mbuw'épupa yé
To weya lowa mumi ndol'ami mo é tingamè ndé o nyola ngo:
Biya so na muto mba éh ayooh mulemilem yé
T'é bè pon ndé dina la san san boy mba mo na kusi o nyola ngo
Biya na na tondi é
Té bè pon ndé mikékisan ma wasé ayé
Biya né na muto ndol'ami mo é tingamè ndé o nyola ngo

Ebanja na mumi to mo a si mendè o tondo wa ka mba é
Na ma bata ndé na ayowo
Mumi to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Na longédi wa mushualala muami ayé
Na ma bata pè so ndé yé bayé hmmm
Mumi to mo a si mendè o tondo wa ka mba:
Ayoo mba é
Muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Ba mendè pon siséyanè ma'a nyolo ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba:
Mu mwengé éééh, mun mwengé
Mwengé mwa ndolo a iyo mba mo né pon so o longo nyola ngo
Biya na munyengè wè
To é bè pon so ndé mikékisan ma wasé ayé
Biya ndé na muto mbalè ndol'ami mo é tingamè ayé:
Tuwé to bwang a mumi mba na tondi wa
Ebanja wa pon so ndé o léyé mba édubé na sibisè la nyolo
Biya na némédi, t'ébè pon so ndé na ni mbuw'épupa ayé
To weya lowa mumi ndol'ami mo é tingamè ndé o nyola ngo
Ebanjana muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba (ayo oo)
Muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
(Né munyengè ke na ma senga ékwad'a ngo wé)
Ba mendè langweya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba

Muto to mo a mendè o tondo wa ka mba
Muto to mo a mendè o tondo wa ka mba
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba

Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba

Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mba
Ba mendè langwéya wa biyala ba ndombi
Mulemilemi na ma langweya no wa
Ndé muto to mo a si mendè o tondo wa ka mb

Contributed by Josiah P. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

Lúcio Augusto

on Mama oh mba!

Ben. Tu es simplesmente um fenómeno.

More Videos