Philip Glass, Protest (from "Satyagraha"): We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Protest
by Philip Glass

Instrumental
To comment on specific lyrics, highlight them

Alan Bleier

on Kuru Field of Justice

I couldn't find them anywhere on the internet, so I'm posting them here:
(they are simply passages of the bhagavad-gita)

GHANDI:

yotsyamanan avekse 'ham ya ete 'tra samagatah
dhartarastrasya durbuddher yuddhe priya-cikirsavah

evam ukto hrsikeso gudakesena bharata
senayor ubhayor madhye sthapayitva rathottamam

(kirpaya parayavisto visidann idam abravit)

ARJUNA:

karpanya-dosopahata-svabhavah
prcchami tvam dharma-sammudha-ceta

yac chreyah syan niscitam bruhi tan me
sisyas te 'ham sadhi mam tvam prapannam

(kirpaya parayavisto visidann idam abravit)

KRISHNA:

atha cet tvam imam dharmyam sangramam na karisyasi
tatah sva-dharmam kirtim ca hitva papam avapsyasi

hato va prapsyasi svargam jitva va bhosyase mahim
tasmad uttistha kaunteya yuddhaya krta-niscayah

sukha-duhkhe same krtva labhalabhau jayajayau
tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi

CHORUS:

tam tatha krpayavistam asru-purnakuleksanam
visidantam idam vakyam uvaca madhusudanah

kutas tva kasmalam idam visame samupasthitam
anarya-justam asvargyam ¡akirti-karam arjuna!

GHANDI:

sukha-duhkhe same krtva labhalabhau jayajayau
tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi

More Videos