Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Fondo
Vieux Farka Touré Lyrics


Fafa Fafa doumbeye a foyo sibeygo nafa Aïné fafa-fafa a foyo sibe…
Mali Naneygo malira – berreygo malira (2 fois) Woka yer magoye…


More Versions