Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Origami
Artem Valter Lyrics


Ամենից ամենա բառերով
Քո մասին չափածո տողերով
Հին օրերի սերենադը
Մեր օրերում ակտուալ չի
Ինձ համոզում են փոխվել
Քեզ մոռանալ չխոսել
Մի գուցե դա տարբերակ ա
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի
Շարունակում են երգել, էհ
Շարունակում եմ խոսել, էհ
Շարունակում եմ ուզել
Դու, դու ձգձգում ես
Դու ինչու
Կանեմ անելու ամեն բան, էհ
Տուր դրական պատասխան, էհ
Սպասելը անտանելի։
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա
Ես կրակ նա քամի...

Քո հետքերով ամենուր

Ամառ թե ձմեռ միևնույնա

Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա
Եթե քեզ առևանգեն
Ես էլ արդեն սուպերմեն
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ
Չէ որ դու իմնես ու մեկա

Շարունակում են երգել, էհ
Շարունակում եմ խոսել, էհ
Շարունակում եմ ուզել
Դու, դու ձգձգում ես
Դու ինչու
Կանեմ անելու ամեն բան, էհ
Տուր դրական պատասխան, էհ
Սպասելը անտանելի։
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա
Ես կրակ նա քամի...

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզում ա
Ես կրակ նա քամի...

Contributed by Gabriel W. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Nver Tadevosyan

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~Լյալ Էվինյան

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~Hayk Shirvan

Lyrics
Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~holly dogo

Lyrsics
With the most recent words,
In your verse,
The Older Serenade,
In our day, it is not actual.
I'm persuaded to change,
Do not forget,
Maybe that's an option,
But it's definitely not for me.

I keep singing,
I continue to speak,
Continue to ask you ...
Why are you delaying,
I'll do everything,
Let's give a positive answer,
Unexpected to wait ~

I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I'm in the wind

In your footsteps everywhere,
Summer or winter are all the same,
I do not need anything at all,
Do you like the important thing?
If they are kidnapped,
I already have SuperMan,
Well, I know I will save you,
You are mine and one.

I keep singing,
I continue to speak,
Continue to ask you ...
Why are you delaying,
I'll do everything,
Let's give a positive answer,
Unexpected to wait ~

I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I'm in the wind

I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I fire it in the wind
My heart is my origami
He's scaring me
Do I want to play?
I fire the wind:-😀😂😀:-

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~

150Gexam 18

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~All comments from YouTube:

Nver Tadevosyan

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~

Դե Սկսենք

Հիանալի, հիասքանչ, գովասանքներով, գովերգներով մի երգ, ու ամենակարևորը երգիչ։Շնորհակալ ենք նման հաճույք(ներ)ի համար։

Nelli Mkrtchyan

Նոր օրիգինալ ու դրական լիցքեր հաղորդող երգ 💞👌 օրիգինալ Artem Valter-ից👏👏👏💞

anahit hakobyan

4:15 րոպե ժպտումա դեմքս,
4:15 րոպե գժվումա խելքս,
4:15 րոպե ականճս ճաշակա վերցնում,
Ամեն անգամ հիացնում եք ու հիացնում:♡♡♡♡

Հայ զինվոր💚

Ականջ ոչ թե ականճ

Larisa Adamyan

Yqfñ1

Suren Hasanyan

anahit hakobyan uhg

Таня саргисян

anahit hakopyan hето инч вор айт амене ко hет катарвума пити асес курс

Таня саргисян

+Alik Azizyan менак анунере гитес уриш хоск чунес аселу ахперс

4 More Replies...

Լյալ Էվինյան

Ամենից ամենա բառերով,
Քո մասին չափածո տողերով,
Հին օրերի սերենադը,
Մեր օրերում ակտուալ չի։
Ինձ համոզում են փոխվել,
Քեզ մոռանալ, չխոսել,
Մի գուցե դա տարբերակ ա,
Բայց դե հաստատ ինձ համար չի։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Քո հետքերով ամենուր,
Ամառ թե ձմեռ միևնույն ա,
Ինձ էլ ոչինչ հարկավոր չի,
Ինձ կարևորը քեզ դուր գա։
Եթե քեզ առևանգեն,
Ես էլ արդեն SuperMan,
Լավ իմացի կփրկեմ քեզ,
Չէ որ դու իմն ես ու մեկ ա։

Շարունակում եմ երգել էհ,
Շարունակում եմ խոսել էհ,
Շարունակում եմ ուզել դու...
Դու ձգձգում ես դու ինչու,
Կանեմ անելու ամեն բան էհ,
Տուր դրական պատասխան էհ,
Սպասելը անտանելի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրան նա քամի~

Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի
Սիրտն իմ օրիգամի
Նա ինձ կախարդումա
Խաղումա ոնց ուզումա
Ես կրակ նա քամի~

More Comments

More Videos