Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Prawy Do Lewego
Kayah i Bregović Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

W du¿ej sali du¿y stó³
A przy nim goœci t³um
Gospodarz zgiêty w pó³
Bije ³ycha w szklanê
Cisza chcia³bym toast wznieœæ
Jak mo¿na to na czeœæ
Ojczyzny w której wieœæ
Przysz³o ¿ycie nasze hej
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
A na stole œledzik by³
Zobaczy³ go pan Zbych
I poj¹³ dobrze w mig
¯e œledzik lubi p³ywaæ
Wsta³ by nowy toast wznieœæ
Za rodzin œwiêt¹ rzecz
No i teœciowych te¿
Rodzina to jest si³a
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
Dzisiaj m³odzie¿ ju¿ nie ta
U¿ala³ siê pan Stach
Lecz rêk¹ machn¹³ tak
¯e wyla³ barszcz na pani¹
Nic to jednak przecie¿ bo
Sukienkê mo¿na zdj¹æ
A toast wznosi ktoœ
Za dobre wychowanie
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat œci¹gna³ bo
Przecie¿ postarza go
I choæ by³ ju¿ na bani
Bez pomocy z gracj¹ wsta³
J¹kaj¹c siê da³ znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

Overall Meaning

In Kayah i Bregović's song "Prawy do lewego," the lyrics describe a festive gathering in a large hall with a host and guests toasting and celebrating. The first stanza sets the scene with a large room full of people, including the host who is bent over and hitting his forehead on a glass. The lyrics mention that the narrator would like to propose a toast to their homeland, but the chaos in the room prevents them from doing so.


In the second stanza, the host begins another toast, this time to their family's holidays and their in-laws. The lyrics emphasize the strength of family, and that they should raise a glass to it. The third stanza mentions a mishap as a man spills soup on a woman, but the situation is resolved with laughter and a toast to good manners. The final stanza describes an older gentleman, Kaziu, who struggles to stand up but manages to do so with grace when it's his turn to propose a toast. The song's repeating chorus encourages the guests to raise their glasses to the left and to the right in a toast to friendship and goodwill.


Overall, "Prawy do lewego" is a joyous celebration of the bonds of family and community, marked by traditional Polish toasting customs.


Line by Line Meaning

W dużej sali duży stół
In a large hall, there is a big table.


A przy nim gości tłum
And around it, there is a crowd of guests.


Gospodarz zgięty w pół
The host is bent over.


Bije łyżka w szklanę
A spoon hits a glass.


Cisza chciałbym toast wznieść
I would like to raise a toast in the silence.


Jak można to na cześć
To honor the homeland in which we live.


Ojczyzny, w której wieść
The country where our lives will unfold.


Przyszło życie nasze, hej!
Our future is ahead, hey!


Racja brachu
That's right, brother.


Wypijmy za to
Let's drink to that.


Kto z nami nie wypije
Anyone who won't drink with us.


Tego we dwa kije
We'll give them two sticks (reprimand).


Prawe do lewego
Right to left.


Wypij kolego
Drink, my friend.


Przecież wiemy nigdy nie ma tego złego
After all, we know that there's never anything wrong with that.


A na stole śledzik był
There was a herring on the table.


Zobaczył go pan Zbych
Mr. Zbych saw it.


I pojął dobrze w mig,
And he understood it right away,


Że śledzik lubi pływać
That the herring likes to swim.


Wstał by nowy toast wznieść
He stood up to propose another toast.


Za rodzin świętą rzecz
For the holy thing that is family.


No i teściowych też
And also for the in-laws.


Rodzina to jest siła
Family is strength.


Dzisiaj młodzież już nie ta
Today's youth is not the same.


Użalał się pan Stach
Mr. Stach complained.


Lecz ręką machnął tak,
But he gestured with his hand in such a way,


Że wylał barszcz na panią
That he spilled borscht on the lady.


Nic to jednak przecież bo,
But it's nothing really because,


Sukienkę można zdjąć
You can take off the dress.


A toast wznosi ktoś
And someone proposes a toast.


Za dobre wychowanie
For good manners.


Pana Kazia kolej to,
It's Mr. Kazimierz's turn.


Więc krawat ściągnął bo,
So he loosened his tie because,


Przecież postarza go,
It makes him look older,


I choć był już na bani,
And even though he was drunk,


Bez pomocy z gracją wstał,
He stood up gracefully without any help,


Jąkając się dał znak,
Stuttering, he signaled,


By wypiĆ teraz za,
To drink now for,


Balony pani Mani
Mrs. Mania's balloons.


Racja brachu
That's right, brother.


Wypijmy za to
Let's drink to that.


Kto z nami nie wypije
Anyone who won't drink with us.


Tego we dwa kije
We'll give them two sticks (reprimand).


Prawe do lewego
Right to left.


Wypij kolego
Drink, my friend.


Przecież wiemy nigdy nie ma tego złego
After all, we know that there's never anything wrong with that.
Writer(s): Katarzyna, Goran Bregovic, Dragan Knezevic

Contributed by Alex B. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Comments from YouTube:

Hmmm

2022 a legendy nie umierają

Project Alice

2023 też :D

Oliwia !!!

2023🎉

Maria Okroy

Ja z 2023

nieobecna88

@mojo jojo 🤣🤣🤣

Counter train

w 2023 dalej ma się dobrze

22 More Replies...

Maksymilian Manterys

Duet Bregovica z Kayah jest jednym z lepszych w historii polskiej muzyki.

Nastya Kamenskaya

Slazem se! I'm agree))

Jizz Us

@Grzegorz Poprawski a mamę swoją słuchasz??

MultiXstudioVideo

no i z Krawczykiem nie umniejszajmy :) pozdrawiam

More Comments

More Videos