Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Prawy Do Lewego
Kayah i Bregović Lyrics


W du¿ej sali du¿y stó³
A przy nim goœci t³um
Gospodarz zgiêty w pó³
Bije ³ycha w szklanê
Cisza chcia³bym toast wznieœæ
Jak mo¿na to na czeœæ
Ojczyzny w której wieœæ
Przysz³o ¿ycie nasze hej
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
A na stole œledzik by³
Zobaczy³ go pan Zbych
I poj¹³ dobrze w mig
¯e œledzik lubi p³ywaæ
Wsta³ by nowy toast wznieœæ
Za rodzin œwiêt¹ rzecz
No i teœciowych te¿
Rodzina to jest si³a
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
Dzisiaj m³odzie¿ ju¿ nie ta
U¿ala³ siê pan Stach
Lecz rêk¹ machn¹³ tak
¯e wyla³ barszcz na pani¹
Nic to jednak przecie¿ bo
Sukienkê mo¿na zdj¹æ
A toast wznosi ktoœ
Za dobre wychowanie
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego
Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat œci¹gna³ bo
Przecie¿ postarza go
I choæ by³ ju¿ na bani
Bez pomocy z gracj¹ wsta³
J¹kaj¹c siê da³ znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani
Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

Writer(s): Katarzyna, Goran Bregovic, Dragan Knezevic

Contributed by William B. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Comments from YouTube:

Maksymilian Manterys

Duet Bregovica z Kayah jest jednym z lepszych w historii polskiej muzyki.

Kamil

Zgadza sie

Entele Zefonom

@kamila piasta
I do.
But this song is from Emil Kusturica's film: Black Cat, White Cat
🤗

AC DRIFTING

@Bartłomiej M To oznacza tylko jedno. Nie jesteś fanem muzyki a tego jak ktoś wygląda więc w świecie muzycznym twoje zdanie nie ma znaczenia.

Tomasz Jędrzejczak

prawda

lejdi oprych

Ania karwan i Beata Kozidrak i Daria zawiałow

10 More Replies...

Hmmm

2022 a legendy nie umierają

okocim86

jak na weselu nie zagrają tego utworu to chuj nie wesele :D

Michalina Nowak

A ja po 100latach właśnie sobie przypominam 👍😁 Niestety dziś już zapomniany hit, również i o dziwo na weselu

Andreas Jalowiecki

Geh sojolx

More Comments

More Videos