Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Louise Bennett Lyrics


Day Dah Light Day dah light on me won't go home Day dah light…Day Dah Light (Day O Day dah light on me won't go home Day dah light…
Jamaican Alphabet a is fi akee sat fish best friend b is fi…