Perdeler
Şebnem Ferah Lyrics


Bir yanýmda dopdolu yaþanmýþ sayfalar
Bir yanýmda üst üste okunmamýþ kitaplar
Dünün yarýným hep burda küçücük adamda
Susadým yoruldum ama aklým hayatta
Bir yanda yorgun düþmüþ yaþlanmýþ insanlar
Bir yanýmda ümitle aþka uyananlar
Dünyanýn her hali burda daðýnýk odamda
Çok düþtüm yaralandým ama sarýldým hayata

Ardýmda büyük büyük kocaman aðýr yükler
Her yerimden çektiler beni beklettiler
Dinlendim su içtim aktý dudaklarýmdan
Her gün güneþ doðar yeter ki açýk olsun perdeler

Bir yanýmda durmadan çalýþan saatler
Bir yanda aðýr aðýr dipten gelen sesler
Düþündüm buldum sandýðým yüzyýllýk gerçekler
Hepsiyle giyindim durdum bazen büyük geldiler
Bir yanda hiç susmadan konuþan dudaklar
Bir yanda küsüp susmuþ sessiz akýllar
Dibe vurduysak ne olmuþ elbet çýkarýz
Bir gün var bir gün yokuz kiralýkmýþ hayatlar

Ardýmda büyük büyük kocaman aðýr yükler
Her yerimden çektiler beni beklettiler
Dinlendim su içtim aktý dudaklarýmdan
Her gün güneþ doðar yeter ki açýk olsun perdeler

Contributed by Josiah D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found