Słowa mają mnie
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Daję słowo
Że to słowa bawią się mną
Wciąż na nowo
Słowa mną bawić się chcą
Choćbym schował się
Gdzieś w najgłębszy kąt
One mają mnie
Póki ja nie zniknę stąd

Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą
Kiedy chcą bawić się mną
Największą są zagadką
Zbiorową wyobraźnią
Nieprzemijalną

Niecierpliwe i zazdrosne o każdą chwilę
One mają mnie
A ja wciąż nimi żyję
Niecierpliwe i zazdrosne o każdą myśl
One mają mnie
Tak jak nie ma mnie nikt

Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą
Kiedy chcą bawić się mną
Największą są zagadką
Zbiorową wyobraźnią
Nieprzemijalną

Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą
Kiedy chcą bawić się mną
Największą są zagadką
Zbiorową wyobraźnią
Nieprzemijalną

One mają mnie wciąż na nowo
Słowa mają mnie
One mają mnie
Słowa mają mnie
Wciąż na nowo
Słowa mają mnie
One mają mnie
Wciąż na nowo
Wciąż na nowo
Mają mnie
Wciąż na nowo
One mają mnie
Nowo nowo nowo

Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą
Kiedy chcą bawić się mną
Największą są zagadką
Zbiorową wyobraźnią
Nieprzemijalną

Słowa tutaj są
Słowa tutaj są
Słowa tutaj są
Słowa tutaj są
Słowa tutaj są

Overall Meaning

The lyrics to Akurat's song "Słowa mają mnie" speak about the power of words and how they can influence and control us. The singer expresses that words have a hold on them, constantly playing with their emotions and thoughts. Even if they try to hide or escape, the words always find a way to affect them. The lyrics suggest that words are an ever-present force, always ready to play with the singer's mind.


The singer describes words as a never-ending puzzle, a collective imagination that never fades away. They personify words as impatient and jealous, always wanting to possess every moment and thought of the singer. The words have such a grip on the singer that they feel like nobody else exists, as if they are the only ones affected by the power of words.


The repetition of the phrase "Słowa tutaj są" (Words are here) at the end of the song emphasizes the inescapable presence of words. It serves as a reminder that words will always have an impact and continue to play with the singer's emotions and thoughts.


Line by Line Meaning

Daję słowo
I give my word


Że to słowa bawią się mną
That these words play with me


Wciąż na nowo
Always anew


Słowa mną bawić się chcą
Words want to play with me


Choćbym schował się
Even if I hide


Gdzieś w najgłębszy kąt
Somewhere in the deepest corner


One mają mnie
They have me


Póki ja nie zniknę stąd
As long as I don't disappear from here


Słowa tutaj są zawsze kiedy chcą
Words are always here when they want


Kiedy chcą bawić się mną
When they want to play with me


Największą są zagadką
They are the biggest riddle


Zbiorową wyobraźnią
A collective imagination


Nieprzemijalną
Imperishable


Niecierpliwe i zazdrosne o każdą chwilę
Impatient and jealous of every moment


One mają mnie
They have me


A ja wciąż nimi żyję
And I still live through them


Niecierpliwe i zazdrosne o każdą myśl
Impatient and jealous of every thought


One mają mnie
They have me


Tak jak nie ma mnie nikt
Just like nobody has me


One mają mnie wciąż na nowo
They have me always anew


Słowa mają mnie
Words have me


Wciąż na nowo
Always anew


Wciąż na nowo
Always anew


Mają mnie
They have me


Wciąż na nowo
Always anew


One mają mnie
They have me


Nowo nowo nowo
Anew anew anew


Słowa tutaj są
Words are here


Słowa tutaj są
Words are here


Słowa tutaj są
Words are here


Słowa tutaj są
Words are here


Słowa tutaj są
Words are here
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Michal Cwikla

ah ten pierwszy wokal:) 3 pierwsze albumy są mega, reszty nie słuchałem:)