Cesária Évora, Rosie: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Rosie
by Cesária Évora

Rósie bem dzem' o que ta tchivtib
Bôs manera ta denuciób
Contam' o que ê que ta tchivtib
Ardigá nô bai atê Je T'Aime

Nô ta tmá um drink pa relaxá nerv
Pá sacudi ês pulga qui ta mordêbo
Nô ta falá nô ta desdobrá
Sorri pa mi ca bô tchorá

Sês pósse bióne
Pensá na jantób
Escomjural
Mandál pa stótcha

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Rósie bem dzem' o que ta tchivtib
Bôs manera ta denuciób
Contam' o que ê que ta tchivtib
Ardigá nô bai atê Je T'Aime

Nô ta tmá um drink pa relaxá nerv
Pá sacudi ês pulga qui ta mordêbo
Nô ta falá nô ta desdobrá
Sorri pa mi ca bô tchorá

Sês pósse bióne
Pensá na jantób
Escomjural
Mandál pa stótcha

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

...

Rósie bem dzem' o que ta tchivtib
Bôs manera ta denuciób
Contam' o que ê que ta tchivtib
Ardigá nô bai atê Je T'Aime

Nô ta tmá um drink pa relaxá nerv
Pá sacudi ês pulga qui ta mordêbo
Nô ta falá nô ta desdobrá
Sorri pa mi ca bô tchorá

Sês pósse bióne
Pensá na jantób
Escomjural
Mandál pa stótcha

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Dzel' bô ca nenhum cmida d'onje
Nem bô ca ta na leilao
Mim um ca crê nada na bô
Sô mexêbo um cossal' osso

Contributed by Caroline I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them