Jasmin
DaLu Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

تو چِشایِ تو پُرِ حَرفه
ولی چیزی بِهم نِمیگی
رو لَبات بیس چاری عَلَفه
درداتَم همینجوری کِشیدی

دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
که پشت این دختره صَفه
بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
مثه خَطای رو مُچِ دستت

تو چِشایِ تو پُرِ حَرفه
ولی چیزی بِهم نِمیگی
رو لَبات بیس چاری عَلَفه
درداتَم همینجوری کِشیدی

دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
که پشت این دختره صَفه
بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
مثه خَطای رو مُچِ دستت

تو خونه اَمنِ من بودی وقتی حِسِ غریبی میکردم تویِ خونه
بهت میگفتم وجودِت برام عینِ یه گُل تو دُنیایِ پوچِمونه
میگن عشق آدَمو کور میکنه، اگه اینه بِزا چِشَم کور بِمونه
چه فایده دیدن، موقعی که یکی دیگه اینجا به جات رو به رومه
یادمه صورتِ بی گُناهِتو، یادمه چجوری بود مویِ لَختِت
هنوزم که هنوزه وقتی بهت فک میکنم یهو میاد بویِ عَطرِت

تو دلت شکسته بود مثه من، شبا گریه میکردی رویِ تَختِت
میخواستی با نَخای سیگار زخمای قَلبِتو بزنی بَخیه
کاشکی میتونستم کمکت کنم، با این دَردی که درگیرِشی
بِت بگم اگه این شَرایِط گُهه، تو خودِتَم راهِ تَغییرِشی
بِم گفتی دیگه روت کار نِمیکُنه، یه مُشت چرت و پرت اَنگیزِشی
جفتمون زدیم زیرِ خنده با هَمون غَمی که میدونی اَسیرِشیم

بگو حرف این مردمکا رو باور کنم یا چِشایِ خُمارِتو
لعنت به هر چی راهِ درسته وقتی میتونم بمونم گُمراهِ تو
من از همه چی زدم بلکه بتونم خوب کنم حِس و حالِتو
تو از همه چی زدی ولی انگاری اینجا من شدم مُعتادِ تو

داره غروب میکنه این پَنجه ی آفتاب
تو دام اعتیاد گیری و دست و پا میزنی تهِ یه باتلاق
منم تَنَم درد میگیره نبینمت شدم غرقِ نِگاهات
میدونی تو چشای هر آدمی پنهون شُده همه ی رازاش

چون
تو چِشایِ تو پُرِ حَرفه
ولی چیزی بِهم نِمیگی
رو لَبات بیس چاری عَلَفه
درداتَم همینجوری کِشیدی

دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
که پشت این دختره صَفه
بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
مثه خَطای رو مُچِ دستت

بهت نگاه میکنم ولی تو چِشات احساسی نی
با این اِعتیاد داری صورتِ ماهِتو به گا میدی
مَنَم دارم پا به پات میسوزَم، چون
قَوی تر از عِشق دِراگی نی

اولاش همیشه همه چی خوبه، زمان که میگذره میشه عوض
تو گوشه قلبِ یکی هستی تا وقتی کُنجکاوه وگرنه میره از دست
حِسی که واسه من مقدسه، برا تو فقط یه کَلَمست
فکر کردم دِل به دِل راه داره، مثه اینکه کُلِ راه یه طرَفست

میدیدَم پُرِ تردیدی، شاید یکی ازم بهتَر دیدی
بهت تکست میدادم، ببینمت، میگفتی بیرونی درگیری
میبینَم باهام سَرد میشی، چرا داری ازم در میری؟
زُل میزدی تو چشام و بهم میگفتی زیادی بَدبینی

بعدم بقلم میکردی یجوری انگار از یه چیزی ترسیدی
میگفتی کارِت عوض شده فقط خودت نکردی تغییری
معلوم نیس وقتی پیشم نیستی به چه کارایی تَن میدی
رفیقام هِی تو گوشم میخوندَن، به یکی دیگه تَن میدی

تا اینکه رفیقت یه روز بهم گفت تو رو دیده با یه پسره تو ماشین
پرسیدم هنوزم اونجان؟ گفت آره میرسی اگه همین الان پاشی
با عجله پوشیدم نمیخواستم باور کنم که تو واقن باهاشی
عجیبه هر چقدر نزدیک تر میشدم بلندتر میشد صدا آژیر

رسیدم پلیسا داشتن دستبند میزدن دورِ دستت
فهمیدم داشتی جنس میفروختی وقتی پیدات نبود کُلِ هفته
قبل اینکه ببرنت دیدی منو، با یه نگاهی که پُرِ درده
لبخند زدی بهم، هیچ وقت نمیتونم بکنم تو رو تَرکِت
تو چِشای تو پُرِ حرفه

Overall Meaning

The song "Jasmin" by DaLu is about a complicated relationship between two people where one person is struggling with addiction and the other person is trying to help them. The lyrics describe the singer's admiration for the other person's eyes, which are full of words, but they refuse to speak to them. The chorus repeats the line "you don't say anything to me" and "you just hide your pain behind your lips."


The singer also mentions how their friends judge the person they are trying to help for being too unstable, but the singer continues to see them as a beautiful flower in their dark world. The second verse talks about how the singer and the other person shared a safe space where they could cry on their own, but the singer wishes they could have done more to help them heal. The final verse talks about how the other person's addiction is making them distant and how they are being tempted by someone else.


The lyrics are emotional and paint a picture of a relationship that is difficult and not easily understood by others. The song showcases the complexity of human emotions and relationships, particularly when one of the parties involved is struggling with addiction. The lyrics are also a testament to the power of love and the desire to help someone overcome their pain.


Line by Line Meaning

تو چِشایِ تو پُرِ حَرفه
In your eyes, there is a lot to say


ولی چیزی بِهم نِمیگی
But you don't tell me anything


رو لَبات بیس چاری عَلَفه
On your lips, there is grass as a remedy


درداتَم همینجوری کِشیدی
You bear your pain like this


دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
My friends always put me behind you in line


که پشت این دختره صَفه
Because behind this girl, there is a line


بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
They tell me that loving you is a mistake


مثه خَطای رو مُچِ دستت
Like the mistake on your wrist


تو خونه اَمنِ من بودی وقتی حِسِ غریبی میکردم تویِ خونه
You were my safe haven when I felt strange at home


بهت میگفتم وجودِت برام عینِ یه گُل تو دُنیایِ پوچِمونه
I used to tell you that your existence is like a flower in my empty world


میگن عشق آدَمو کور میکنه، اگه اینه بِزا چِشَم کور بِمونه
They say love blinds people, if that's the case, let me remain blind


چه فایده دیدن، موقعی که یکی دیگه اینجا به جات رو به رومه
What's the point of seeing, when someone else is here in your place


یادمه صورتِ بی گُناهِتو، یادمه چجوری بود مویِ لَختِت
I remember your innocent face, I remember how your hair was


هنوزم که هنوزه وقتی بهت فک میکنم یهو میاد بویِ عَطرِت
Even now, when I think of you, suddenly I smell your fragrance


تو دلت شکسته بود مثه من، شبا گریه میکردی رویِ تَختِت
Your heart was broken like mine, you cried at night on your bed


میخواستی با نَخای سیگار زخمای قَلبِتو بزنی بَخیه
You wanted to mend the wounds of your heart with cigarette smoke


کاشکی میتونستم کمکت کنم، با این دَردی که درگیرِشی
I wish I could help you, with the pain you are struggling with


بِت بگم اگه این شَرایِط گُهه، تو خودِتَم راهِ تَغییرِشی
Let me tell you, if these conditions are tough, you can change them yourself


بِم گفتی دیگه روت کار نِمیکُنه، یه مُشت چرت و پرت اَنگیزِشی
You told me that you won't try anymore, that it's all nonsense


جفتمون زدیم زیرِ خنده با هَمون غَمی که میدونی اَسیرِشیم
We just laughed through the pain, the pain that you know we're trapped in


بگو حرف این مردمکا رو باور کنم یا چِشایِ خُمارِتو
Tell me, should I believe the words of these puppets or your intoxicated eyes


لعنت به هر چی راهِ درسته وقتی میتونم بمونم گُمراهِ تو
Damn everything that is right, when I can stay lost in you


من از همه چی زدم بلکه بتونم خوب کنم حِس و حالِتو
I gave up everything just to make you feel better


تو از همه چی زدی ولی انگاری اینجا من شدم مُعتادِ تو
You gave up on everything, but it seems I became addicted to you


داره غروب میکنه این پَنجه ی آفتاب
This sun's claws are setting


تو دام اعتیاد گیری و دست و پا میزنی تهِ یه باتلاق
You trap yourself in addiction and struggle at the bottom of a swamp


منم تَنَم درد میگیره نبینمت شدم غرقِ نِگاهات
My body aches when I don't see you, I drown in your gaze


میدونی تو چشای هر آدمی پنهون شُده همه ی رازاش
You know that in everyone's eyes, all their secrets are hidden


چون
Because


تو چِشایِ تو پُرِ حَرفه
In your eyes, there is a lot to say


ولی چیزی بِهم نِمیگی
But you don't tell me anything


رو لَبات بیس چاری عَلَفه
On your lips, there is grass as a remedy


درداتَم همینجوری کِشیدی
You bear your pain like this


دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
My friends always put me behind you in line


که پشت این دختره صَفه
Because behind this girl, there is a line


بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
They tell me that loving you is a mistake


مثه خَطای رو مُچِ دستت
Like the mistake on your wrist


بهت نگاه میکنم ولی تو چِشات احساسی نی
I look at you, but there is no emotion in your eyes


با این اِعتیاد داری صورتِ ماهِتو به گا میدی
With this addiction, you are ruining your moon-like face


مَنَم دارم پا به پات میسوزَم، چون
I am burning myself for you, because


قَوی تر از عِشق دِراگی نی
I am stronger than the drug called love


اولاش همیشه همه چی خوبه، زمان که میگذره میشه عوض
At first, everything is always good, but it changes as time passes


تو گوشه قلبِ یکی هستی تا وقتی کُنجکاوه وگرنه میره از دست
You exist in someone's corner until they become curious, otherwise it goes away


حِسی که واسه من مقدسه، برا تو فقط یه کَلَمست
The feeling that is sacred for me, is just a word for you


فکر کردم دِل به دِل راه داره، مثه اینکه کُلِ راه یه طرَفست
I thought there is a way from heart to heart, like a one-way road


میدیدَم پُرِ تردیدی، شاید یکی ازم بهتَر دیدی
I see your full of doubts, maybe someone else saw you better


بهت تکست میدادم، ببینمت، میگفتی بیرونی درگیری
I sent you texts to see you, but you were preoccupied with something else


میبینَم باهام سَرد میشی، چرا داری ازم در میری؟
I see that you become cold with me, why are you pushing me away?


زُل میزدی تو چشام و بهم میگفتی زیادی بَدبینی
You used to glare at me and tell me that I was too pessimistic


بعدم بقلم میکردی یجوری انگار از یه چیزی ترسیدی
Then you wrote with a pen as if you were afraid of something


میگفتی کارِت عوض شده فقط خودت نکردی تغییری
You said your life changed, but you didn't change yourself


معلوم نیس وقتی پیشم نیستی به چه کارایی تَن میدی
It's not clear what you do when you're not with me


رفیقام هِی تو گوشم میخوندَن، به یکی دیگه تَن میدی
My friends keep telling me things, you give yourself to someone else


تا اینکه رفیقت یه روز بهم گفت تو رو دیده با یه پسره تو ماشین
Until one day, your friend told me they saw you with a guy in a car


پرسیدم هنوزم اونجان؟ گفت آره میرسی اگه همین الان پاشی
I asked if he is still there? He said yes, you can come if you leave now


با عجله پوشیدم نمیخواستم باور کنم که تو واقن باهاشی
I quickly got dressed, I didn't want to believe that you were really with him


عجیبه هر چقدر نزدیک تر میشدم بلندتر میشد صدا آژیر
It's strange, the closer I got, the louder the siren became


رسیدم پلیسا داشتن دستبند میزدن دورِ دستت
I arrived and the police were handcuffing you


فهمیدم داشتی جنس میفروختی وقتی پیدات نبود کُلِ هفته
I realized that you were selling yourself when you were out of sight all week


قبل اینکه ببرنت دیدی منو، با یه نگاهی که پُرِ درده
Before they took you away, you saw me with a painful look


لبخند زدی بهم، هیچ وقت نمیتونم بکنم تو رو تَرکِت
You smiled at me, I can never abandon you


تو چِشای تو پُرِ حرفه
In your eyes, there is a lot to say


ولی چیزی بِهم نِمیگی
But you don't tell me anything


رو لَبات بیس چاری عَلَفه
On your lips, there is grass as a remedy


درداتَم همینجوری کِشیدی
You bear your pain like this


دوستام هِی پشت تو میزارن صَفحه
My friends always put me behind you in line


که پشت این دختره صَفه
Because behind this girl, there is a line


بِم میگن دوست داشتَنِت اشتباست
They tell me that loving you is a mistake


مثه خَطای رو مُچِ دستت
Like the mistake on your wrist


بهت نگاه میکنم ولی تو چِشات احساسی نی
I look at you, but there is no emotion in your eyes


با این اِعتیاد داری صورتِ ماهِتو به گا میدی
With this addiction, you are ruining your moon-like face


مَنَم دارم پا به پات میسوزَم، چون
I am burning myself for you, because


قَوی تر از عِشق دِراگی نی
I am stronger than the drug called love
Writer(s): Amir Ardalan Aghashahi, Dalú

Contributed by Sebastian E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@dalu021

🖤

@user-dh1xu2kc1w

پرچم دلو بالا/موفق باشی داش🖤🥀

@alirezaostadali6733

🖤

@RapHop021

🖤🚬

@farbod2283

🖤‼️😊

@Mani-rd6nj

تو چشای ت پر حرفه...

17 More Replies...

@sepehrempire3543

Of course she'll smile when she hear it (:
Proud of u dalu🖤

@unknownone2222

Love your lyrics as always 🖤
Btw what a lovely and sad story...

@dalu021

🖤🙌🏼

@soheilasr

Love how his music has a storyline. Like J.cole , make the music more interesting

More Comments

More Versions