Reserve
DaLu Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴

برخلاف همه ی عِیدا تموم میشه پِیکام
سنگینه پِلکام، غرقم درگیرِ فِکرام
روزا شب میشه تکرار، هَمَش همینه انگار
اُتاقم چندتا میله میخواد بشه شبیهِ زندان
مَنَم اسیرِ بِیتام، چراغا خاموشه
میخواستم بخوابم بگذره دیدم همه خوابام کابوسه
بَدبینه چشمام، از هَمه چی اِشبام
از یه سیگارِ خاموش رویِ لَب میگیرم هِی کام

اِی کاش بدونی آباد نمیشه یه شهرِ پرِ از مِیِّت
ماهیِ آب های آزادم باشی هر روزه، روزِ صِیدِت
گِریه تو دریا راهکار نیست یه جور اَدای دِینه
عینِ ابرِ بهار ببار، سیاهی غوطه ور تویِ سِیلِت
حیفه تا وقتی آفتاب هست بری تو سایه ی تَرس
سوره ی نور میتابه چرا پس بخونم آیه ی نَحس
مرغ سحر تو قفس داره سر میده ناله ی یاس
از بس همه تویِ بَندَن و تو یه دایره حَبس

خوب گوش کن به صِدای باد
ببین واسه چی اون تو رو اینجا میخواد؟
چی تو حیوون نیست که هست تو آدمیزاد؟
صِدای باد، میگه چرا یه مادر یکیو میزاد
هر چی یه هدف داره این میشه خِلقت بدون ایراد

خوب گوش کن به صِدای باد
ببین واسه چی اون تو رو اینجا میخواد؟
چی تو حیوون نیست که هست تو آدمیزاد؟
صِدای باد، میگه چرا یه مادر یکیو میزاد
هر چی یه هدف داره این میشه خِلقت بدون ایراد

باد میاره تو گوشم صدای داد و شیوَن
آدمایی که راضی به هَمین راه و شیوَن
جا خوش کردن تو این بازی، انتهاشو دیدن؟
آخرش تو میبازی وقتیکه روت خاکو ریختن
چشاتو وا کُن بینَم، تو، بی نیازی از متعلقات دُنیا
اینکه فَرض کنی دَفن میشی با داراییات متاسفانه رویاست

نَنال واسه مال و مَنال، قَصری که میسازی سُسته پایَش از بُنیان
بکَّن، رها شو و نرَقص به هر سازی که میشنَوی از این خُنیا
تو آزاد آفریده، شدی و آزاد میری توی گور
از چِشمات خواب پَریده، چون وایسادی درست رو به روی نور
برقِ طَلا وسوسه انگیزه تو رو میکنه یه روزی کور
یه عنکبوت تار تَنیده، تا بلکه دامِش بِره توی تور

بِبین کیی تو؟ واسه ی چیی تو؟
بزرگ فکر کن، نگاه نکن فقط نوکِ بینیتو
تو این سفر کوتاه که سریع میرسی به پیری تو
نزار حس کنی یجورایی حروم کردی بیلیطو
بیا بیرون از اُتاق و بِزار باز شه ذهنت
هدف داره روحِت، هدف داره جِسمِت
شاید فقیر باشی، شایدم شاهِ قِصه
هر کی میخوای باشی، باش، جات توی خاک رِزِروه

خوب گوش کن به صِدای باد
ببین واسه چی اون تو رو اینجا میخواد؟
چی تو حیوون نیست که هست تو آدمیزاد؟
صِدای باد، میگه چرا یه مادر یکیو میزاد
هر چی یه هدف داره این میشه خِلقت بدون ایراد

خوب گوش کن به صِدای باد
ببین واسه چی اون تو رو اینجا میخواد؟
چی تو حیوون نیست که هست تو آدمیزاد؟
صِدای باد، میگه چرا یه مادر یکیو میزاد
هر چی یه هدف داره این میشه خِلقت بدون ایراد
(خوب گوش کن به صِدای باد)

Overall Meaning

The lyrics to DaLu's song "Reserve" convey a sense of introspection and reflection on the complexities of life and the struggles one faces within themselves. The opening lines talk about feeling overwhelmed by one's thoughts and emotions, as if being trapped in a prison of one's own mind. The singer expresses their dissatisfaction with the repetitive nature of their days and nights, feeling like they are stuck in a cycle of darkness and negativity. They describe themselves as a prisoner of their own thoughts and acknowledge that they often have a pessimistic view of things. The line about holding a silent cigarette in their mouth could represent an attempt to find solace or escape in a brief moment of quiet.


The chorus brings a shift in perspective, urging the listener to listen closely to the voice of the wind. The wind questions why a mother gives birth to someone, suggesting that there must be a purpose or meaning behind every existence. It highlights the idea that everything in creation serves a purpose and is part of the grand design without any flaws.


As the song continues, there is a call to break free from societal expectations and material possessions. The singer emphasizes the importance of recognizing one's true essence and realizing that wealth and possessions are temporary and illusory. They urge the listener to embrace their purpose and let go of superficial desires.


Overall, the lyrics of "Reserve" encourage self-reflection, questioning the purpose of existence, and finding meaning beyond materialistic pursuits.
Contributed by Keira W. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@sinapaslar6729

دلو افتخار یه هوده 🔥

@mohammadallameh6327

هود🤣🤣🤣

@117rfn

😂

@eliyaarfai7875

هود آشپزخانه رو میگی دیگه

@daneshmand4kill517

هود😂😂😂😂😂

@PIXEL47e

دلو کیر منم نیست

10 More Replies...

@-molinixo2786

جای این موزیک ویدعو تو چنل پرزپلی خالیه💔

@sepehrvakilipeyhani3743

Dalu Eftekhare ye Hoode "Tehranpars" 💥⚠☢

@editgladiator

دلو + ریبار = بمب 💣🔥

@Parsahbb

دو کونی در یک اقلیم

More Comments

More Versions