Het Gevoel Van Samen Zijn
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Als jij echt weet wat liefde is dan zat ik nu niet hier
Met een hart vol droefenis
En met pen en papier
Ik schrijf iets om te zeggen
En lees het tien keer door
'T Is moeilijk uit te leggen
Maar daar is liefde voor
Het gevoel van samen zijn
Het gevoel van houden van
Als ik maar bij jou kan zijn
Waar ik elke dag naar verlang
Het gevoel van gelukkig zijn
Dat heb ik alleen bij jou
Laat mij hier niet eenzaam zijn
Toe zet me niet in de kou

Mijn dromen zijn alleen voor jou
Jij bent het sterrenlicht
Ik vraag me af wat moet ik nou
Ik zie steeds jouw gezicht
Ik blijf naar jou verlangen
Al doet het mij veel pijn
Toch wacht ik op die ene dag
Dat jij bij mij zult zijn

Het gevoel van samen zijn
Het gevoel van houden van
Als ik maar bij jou kan zijn
Waar ik elke dag naar verlang
Het gevoel van gelukkig zijn
Dat heb ik alleen bij jou
Laat mij hier niet eenzaam zijn
Toe zet me niet in de kou

Het gevoel van samen zijn
Het gevoel van houden van
Als ik maar bij jou kan zijn
Waar ik elke dag naar verlang
Het gevoel van gelukkig zijn
Dat heb ik alleen bij jou
Laat mij hier niet eenzaam zijn
Toe zet me niet in de kou

Laat mij hier niet eenzaam zijn
Toe zet me niet in de kou
Het gevoel van samenzijn

Overall Meaning

The lyrics of "Het Gevoel Van Samen Zijn" by Frans Bauer express a profound longing for love and companionship. The singer begins by lamenting their current state of sadness and loneliness, wishing that they were not separated from their loved one. Despite their heartache, they find solace in writing, using pen and paper to convey their emotions. The difficulty of articulating their feelings only emphasizes the power and complexity of love.


The essence of the song lies in the yearning for the feeling of being together with a loved one. The lyrics describe the deep connection and love that the singer feels, emphasizing that true happiness is only found in the presence of their beloved. This longing and desire for companionship are palpable throughout the song, highlighting the importance of love and connection in one's life.


The singer's dreams and thoughts revolve around their loved one, symbolized as the "starlight" in their life. Despite the pain of separation, they continue to yearn for the day when they can finally be reunited. The repetition of phrases like "Het gevoel van samen zijn" underscores the intensity of their emotions and the longing for that feeling of togetherness.


In the closing lines, the plea to not be left lonely or out in the cold reinforces the singer's deep need for the warmth and comfort that only their loved one can provide. The overarching theme of the song revolves around the power of love to bring happiness and fulfillment, emphasizing the deep emotional connection that binds two people together. Through its heartfelt lyrics and emotional delivery, "Het Gevoel Van Samen Zijn" captures the essence of longing, love, and the desire for togetherness.


Line by Line Meaning

Als jij echt weet wat liefde is dan zat ik nu niet hier
If you truly understand what love is, then I wouldn't be here now


Met een hart vol droefenis
With a heart full of sadness


En met pen en papier
And with pen and paper


Ik schrijf iets om te zeggen
I write something to say


En lees het tien keer door
And read it ten times over


'T Is moeilijk uit te leggen
It's difficult to explain


Maar daar is liefde voor
But that's what love is for


Het gevoel van samen zijn
The feeling of being together


Het gevoel van houden van
The feeling of loving


Als ik maar bij jou kan zijn
If only I can be with you


Waar ik elke dag naar verlang
What I long for every day


Het gevoel van gelukkig zijn
The feeling of being happy


Dat heb ik alleen bij jou
I only have that with you


Laat mij hier niet eenzaam zijn
Don't let me be lonely here


Toe zet me niet in de kou
Please don't leave me out in the cold


Mijn dromen zijn alleen voor jou
My dreams are only for you


Jij bent het sterrenlicht
You are the starlight


Ik vraag me af wat moet ik nou
I wonder, what should I do now


Ik zie steeds jouw gezicht
I keep seeing your face


Ik blijf naar jou verlangen
I keep longing for you


Al doet het mij veel pijn
Even though it hurts me a lot


Toch wacht ik op die ene dag
Still, I wait for that one day


Dat jij bij mij zult zijn
When you will be with me


Laat mij hier niet eenzaam zijn
Don't let me be lonely here


Toe zet me niet in de kou
Please don't leave me out in the cold


Laat mij hier niet eenzaam zijn
Don't let me be lonely here


Toe zet me niet in de kou
Please don't leave me out in the cold


Het gevoel van samenzijn
The feeling of being together
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found