Waar Is Jy Nou
Jay Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ek het nooit gedink dat dinge sou verkeerd gaan
Was daar net te veel tussen jou en my
En wat jy my geleer het moes ek maar geweet het
Want somtyds in 'n oogwink is als verby

Want ek klou nog aan jou vas
Elke uur van elke dag
Waar, waar is jy nou
Reik my hande uit na jou
Ek is so alleen sonder jou
Waar is jy nou
Kry my waar die winde waai
Kry my vir 'n laaste goodbye

Dis waar ek jou ontmoet het, die eerste keer gesoen het
Ek kan nog onthou hoe perfek dit was
Dis asof ons twee een was, ons harte aanmekaar vas
Saam het ons gedroom en ook saam gelag

Maar ek klou nog aan jou vas
Elke uur van elke dag

Waar, waar is jy nou
Ek reik my hande uit na jou
Ek is so alleen sonder jou
Waar is jy nou
Kry my waar die winde waai
Kry my vir 'n laaste goodbye

Hoe sou ek dit ooit kon raai
Dat liefde 'n mens kan verraai?
Hoe sê 'n man dan goodbye?

Waar, waar is jy nou
Ek reik my hande uit na jou
Ek is so alleen sonder jou
Waar is jy nou
Kry my waar die winde waai
Kry my vir 'n laaste goodbye

Ek reik my hande uit na jou
Kry my waar die winde waai
Oe, hoe sê 'n man dan goodbye?

Overall Meaning

The lyrics to Jay's song "Waar Is Jy Nou" depict a sense of longing and heartbreak over the loss of a loved one. The singer reflects on how they never imagined things would go wrong between them, but there were simply too many obstacles between them. The singer acknowledges that they should have known better based on what they were taught, as sometimes everything can change in the blink of an eye.


The lyrics suggest that the singer still holds on to their loved one, desperately clinging to the memories and emotions they shared. They express their loneliness and ask where the person they once loved is now. The singer longs for a reunion and pleads for a last goodbye, acknowledging that they may never find closure if they cannot have one final moment together.


The song captures the bittersweet nostalgia of a past love, acknowledging the pain of its loss while yearning for the possibility of reconciliation. It explores the complexities of love and the difficulty of saying goodbye when the heart still holds on.


Line by Line Meaning

Ek het nooit gedink dat dinge sou verkeerd gaan
I never thought that things would go wrong


Was daar net te veel tussen jou en my
There was just too much between you and me


En wat jy my geleer het moes ek maar geweet het
And what you taught me, I should have known


Want somtyds in 'n oogwink is als verby
Because sometimes in a blink of an eye, everything is gone


Want ek klou nog aan jou vas
Because I still hold on to you tight


Elke uur van elke dag
Every hour of every day


Waar, waar is jy nou
Where, where are you now


Reik my hande uit na jou
Reaching out my hands to you


Ek is so alleen sonder jou
I am so alone without you


Kry my waar die winde waai
Find me where the winds blow


Kry my vir 'n laaste goodbye
Find me for a final goodbye


Dis waar ek jou ontmoet het, die eerste keer gesoen het
It's where I met you, where I kissed you for the first time


Ek kan nog onthou hoe perfek dit was
I can still remember how perfect it was


Dis asof ons twee een was, ons harte aanmekaar vas
As if we were one, our hearts held together


Saam het ons gedroom en ook saam gelag
Together we dreamt and laughed


Hoe sou ek dit ooit kon raai
How could I ever have guessed


Dat liefde 'n mens kan verraai?
That love could betray a person?


Hoe sê 'n man dan goodbye?
How does a man say goodbye?


Ek reik my hande uit na jou
I reach out my hands to you


Kry my waar die winde waai
Find me where the winds blow


Oe, hoe sê 'n man dan goodbye?
Oh, how does a man say goodbye?
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miaa


on Superhero (Eden)

Its amazing

More Versions