Capitano Skaska-O-Man
The Vad Vuc Lyrics


E viagiavi, viagiavi, viagiavi, cun questu lapis che l'è una barca
E navigavi sü questu maar a quadritt fai de carta
E navigavi in dal mè cò spingiüü dal vent dii mè pensee
Chì ul "Sciur Capitano" sun propri me

E senti ammò i tuus
E senti ammò i vuus

Che mi chiamavano "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"

E cun quell lapis tiravi riig, e ogni stort al g'ha ul sò drizz
Quii riig cüntavan stori che capi'i l'eva un quiz
Stori guèr in sül bianc, guèra da riig fra i mè pensee
Parchè chì ul "Sciur Capitano" sun propri me

E senti ammò i tuus
E senti ammò i vuus

Che mi chiamavano "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"

E guèra sia fredell, van a da via ul cü "Sciur Dutuur Carnasc"
Te l'het mia capii che me sun matt, sun fö de strasc
Sèra denta in dal mè cò, in cumpagnia dii mè pensee
Denta chì ul "Sciur Capitano" sun propri me

E senti ammò i tuus
E senti ammò i vuus

Che mi chiamavano "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"
Eh eh eh eh "Capitano Skaska-o-man"

Contributed by Asher I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos