Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Kamphopo
The Very Best Lyrics


We have lyrics for these tracks by The Very Best:

Hear Me Chichewa Siyani dumbo Siyani umbombo Tatopa nazo kodi sim…
Let Go Don't worry about money, Let go, let go Don't stress your…
Makes A King ooh amisadeeda amisadeeda aokdoakwodidkaaano aidnawoidtaaaaa…
Mwazi Ukakhala iwe mphwanga Usadzinamize uli ndi abale Amakukond…
Nsokoto Kumsokoto kuli mfiti imodzi inkalodza ana osalakwa Kupata kw…
Running Up That Hill It doesn't hurt me Do you want to feel how it…
Warm Heart Of Africa Is hip-hop hereditary? I don't know Well if the boys move fa…
Warm Heart of Africa (Architecture In Helsinki Remix) In the dark before the day You're still drunk from yesterday…
Warm Heart of Africa (feat. Ezra Koenig) Is hip-hop hereditary? I don't know Oh, the boys move fast Y…
Warm Heart of Africa - So Shifty Remix In the dark before the day You're still drunk from yesterday…

The lyrics can frequently be found in the comments below or by filtering for lyric videos.
Most interesting comment from YouTube:

mosesmoses2000

MZIMU NDI KUTHANDIZA

Ambuye Yesu Khristu akubwerera! Kubwerera kwa Ambuye kuli pa ife!
Mwakonzeka?
1 Petro 4
7Koma mapeto a zinthu zonse ayandikira; khalani ochenjera, ndipo penyani kupemphera.
2 Petro 3
9Pakuti Ambuye satsata lonjezano lake, monga ena amalingalira; Koma ali woleza mtima kwa ife, wosafuna kuti wina awonongeke, koma kuti onse abwere ku kulapa.
10Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala usiku; Momwemo miyamba idzapita ndi phokoso lalikulu, ndipo zamoyo zidzasungunuka ndi kutentha kwakukulu, dziko lapansi ndi ntchito ziri momwemo zidzatenthedwa.
Yohane 3
14Ndipo monga Mose adakweza njoka m'chipululu, koteronso Mwana wa munthu ayenera kukwezedwa;
Kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.
Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wace wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.
17Pakuti Mulungu sanatumize Mwana wace m'dziko lapansi, kuti aweruze dziko lapansi; Koma kuti dziko kudzera mwa iye lidzapulumutsidwe.
Wokhulupirira pa iye satsutsidwa; koma wosakhulupirira aweruzidwa kale, cifukwa sanakhulupirira dzina la Mwana wobadwa yekha wa Mulungu.
Chivumbulutso 3
Ndikulangiza iwe kugula kwa ine golide woyengedwa pamoto, kuti ukhale wachuma; Ndi chovala choyera, kuti iwe uvekedwe, ndi kuti manyazi a umaliseche wako asawonekere; Ndipo wodzoza maso ako ndi m'maso, kuti uone.
19Ndipo onse amene ndiwakonda, ndiwadzudzula ndi kuwadzudzula; khalani achangu, ndipo lapani.
20Ndipo, ndiima pakhomo, ndigogoda; ngati wina akumva mau anga, natsegula pakhomo, ndidzalowa kwa iye, nadzadya naye, ndipo iye pamodzi ndi ine.
Yohane 7
37Koma tsiku lomaliza, tsiku lalikuru la phwando, Yesu adayimilira napfuula, nanena, Ngati wina akumva ludzu, abwere kwa Ine, namwe.
38Amwe akhulupirira Ine, monga malembo adanena, mitsinje ya madzi amoyo idzatuluka m'mimba mwake.
Chivumbulutso 22
17Ndipo Mzimu ndi mkwatibwi anena, Idzani. Ndipo wakumvayo anene, Idza. Ndipo wonyansa abwere. Ndipo yense amene afuna, atenge madzi a moyo kwaulere.
Yohane 14
6Yesu anati kwa iye, Ine ndine njira, coonadi, ndi moyo; palibe munthu abwera kwa Atate, koma mwa Ine.
AMBUYE YESU KHRISTU AKUBWIRITSA!
Marko 13
33Chenjerani, dikirani, pempherani; pakuti simudziwa nthawi yake.
Pakuti Mwana wa munthu ali monga munthu waulendo, amene adasiya nyumba, napatsa akapolo ace mphamvu, ndi yense wakugwira ntchito, nalamulira wolowa nyumba.
35Cifukwa cace muyang'ane; pakuti simudziwa nthawi yobwera mwini nyumba, madzulo, kapena pakati pausiku, kapena pa tambala, kapena m'mawa;
36Adzabwera mwadzidzidzi, nadzakupezani muli mtulo.
37Ndipo chimene ndinena kwa inu ndilankhula kwa onse, Dikirani.
Luka 21
34 Ndipo mudziyang'anire nokha, kuti mitima yanu isadzale ndi nkhawa, ndi kuledzera, ndi nkhawa za moyo uno; ndipo tsikulo lidzakugwerani inu mosadziwa.
Pakuti monga msampha udzafika pa onse akukhala pa nkhope ya dziko lonse lapansi.
36Cifukwa cace muyese, pempherani nthawi zonse, kuti muyesedwe woyenera kuthawa zonsezi zidzacitika, ndi kuima pamaso pa Mwana wa munthu.
1 Atesalonika 5
6Cifukwa cace tisalole, monga ena; Koma tiyeni tione ndikukhala oganiza bwino.
Chivumbulutso 16
Taonani, ndidza ngati mbala. Wodala iye wakuyang'anira, nasunga zobvala zake, kuti asayende wamaliseche, nawona manyazi ake.
Mateyu 25
Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku kapena nthawi imene Mwana wa munthu adzadza.
Aroma 13
11Pakuti, podziwa nthawi, kuti tsopano ndi nthawi yabwino yakuuka ku tulo; pakuti tsopano chipulumutso chathu chiri pafupi koposa pamene tidakhulupirira.
12Usiku utha, tsiku lili pafupi; tiyeni tichotse nchito za mdima, ndipo tiveke zida za kuunika.
KODI MUNGAKHALA? KODI MUTU? MUNGAKHALA!
Yohane 10
9 Ine ndine khomo; ngati munthu alowa mkati mwanga, adzapulumuka, nadzalowa ndi kutuluka, nadzapeza msipu.
10Wobwera wakuba, koma kuba, ndi kupha, ndi kuwononga; ndafika kuti akhale ndi moyo, ndi kuti akhale nao zocuruka.
Pano pali njira yopulumutsira ndi kukonzeka kuti Ambuye Yesu Khristu abwerere
Aroma 10
8Kodi akunena chiyani? Mawu ali pafupi ndi iwe, ngakhale mkamwa mwako, ndi mumtima mwako; ndiko kuti, mawu a chikhulupiriro, amene timalalikira;
9Pakuti ngati udzavomereza ndi pakamwa pako, Ambuye Yesu, ndi kukhulupirira mumtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, udzapulumutsidwa.
Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira ku chilungamo; Ndipo ndi pakamwa avomereza apangidwira chipulumutso.
Pakuti lemba likuti, yense wokhulupirira Iye sadzachita manyazi.
Pakuti yense amene adzaitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka.
LANKHULANI PA DZINA LA AMBUYE YESU KHRISTU Momwemo MUDZAPULULIDWA. MAFUNSO AMENE MUNGAPEREKA KUBWERA KWA AMBUYE!All comments from YouTube:

Martin Rose

I just heard this at Nando's (being my first time in Australia) and as probably the only Macedonian that's been listening to this project since 2013, I can't tell you how happy I was when I heard it. 😁😁😁

itsalilpricey

So excited to see them tonight!

Michaela Manzieri

They were amazing. Saw them last night! <3

Keats' Handwriting

Great song guys! I loved the Very Best's mixtape version of Architecture and Helsiniki's 'heart it races', so I thought I'd mix the both of them together, and it sounds great!. I can't paste URLs so search for: Architecture in Helsinki vs. The Very Best - 'Kamphopo Races'

Ellis Witcher

This seriously made me laugh out loud, perfectly describes the Us's foreign policy!

Jesse Barlow

can you tell us what the lyrics mean? i love this song

Gary C

Such an uplifting video, love the song!

Marcia

this song is just the best song ever done ! <3

BinkieMcFartnuggets

I can't wait for the next Malawi Day Parade! It's usually just one guy, but we still try to make it fun for him.

Vicky Pierce

I love this music. Can't stop listening.

More Comments