Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

The Week In Paul
VH1 Lyrics


No lyrics text found for this track.

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Most interesting comment from YouTube:

Joe Mencia

2:48 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐞𝐫𝐞 ➜ livegirls19. com

》》 𝙊𝙣𝙡𝙮 𝘼𝙙𝙪𝙡𝙩 《《在整個人類歷史上,強者,富人和具有狡猾特質的人捕食部落,氏族,城鎮,城市和鄉村中的弱者,無`'守和貧窮成員。然而,人類的生存意願迫使那些被拒絕,被剝奪或摧毀的基本需求的人們找到了一種生活方式,並繼續將其DNA融入不斷發展的人類社會。

說到食物,不要以為那些被拒絕的人只吃垃圾。相反,他們學會了在被忽視的肉類和蔬菜中尋找營養。他們學會了清潔,切塊,調味和慢燉慢燉的野菜和肉類,在食品市場上被忽略的部分家用蔬菜和肉類,並且學會了使用芳香的木煙(如山核桃,山核桃和豆科灌木

來調味食物煮的時候%^%^ 1619516945All comments from YouTube:

RuPaul's Drag Race

OUT OF THE CLOSET Season 4 kicks off with Katya, who takes us on a tour of her West Hollywood creative studio. Hear Katya share memories from Season 7 and All Stars 2, while taking us through the fashion we know and love. Vibe check. https://youtu.be/_rPANliRQoU

Luke O'Brien

@Obie Packley what do you mean? Joey Jay is the first gay contestant on RPDR

Hailey

Yetetetyereyeteye575etrtyyyreytere5yteey5yye5eytet5etyyetet5yee5w6e7teyyr7yteryeytyeteeyyy5yt7etyteettrteyteyyteteettt5etrytww5teret5ey5te7y7ttyyeytry5yeetyt7e5eyeyttete5wyrtrtyeyetty5errttee5yteeeeyee7trtetey5eyttyeryeetr7yteye57ee5teyteryyyee55etreyeyyretteyytyyeyt7etwyyetweytetyyyrty7rytyt57ye5tteeyeetyteyte5r7teyerteyet7etyyteyt7ywtyettyywteetyte7ryreyyyteryety7teeyrteyterte5eetyte57eyy6yywtr5eyteeyt5yteetyeeyretey5etyet5yetrteyteteyryeeteyyyteetet5eyyeye6yetyyeyyete5et5eyeryyeyyteye5eyetyyettete5eeetteyyretrewty5eteteee5etyertey5tetttyeyrte7ett7yyrtyyetteyyyetrettyt5etetettyet6ryyyetteet5yteyte7etrytetrteeyeye5ttetettetyete5yeeteyy5ry5etyetetey5ter5yewyyeyetetryyetytyyeretye5eyetytteey7teyyytetwtettwetttereety57ety79yyreyrttteyereyetetteyteyteyytytyyetytyyeteyt5ryteye6yyetytwtyeteeytety5yeyryeytye5eteteryetyer7wyyr5eeyetetytyyettytetytyteettyeeteye55y7tyetytee5yet5yety5ety5yttwteyeeyteyt7yteeyyr7yyerey7eyetytete5ryteytettyteettyeteeteytryteetyyettyeryyyteetryeyetyyryt5teetetyrteyyteyye57yteywy05ey5r5ryety75eteterteyetyteetyeyttytey7e7yryetteryeteteyyet5wy75yyetetteteyt5ytwyyttyyyeyyteetteeyy5wetteetyeter7t5yetyyetyetyeteetetetteyettyyettr5yetet75teeeyetr6ettettey5teyeyy7yrtettyweye5yety5ee5r6teyyrtteyytwtytye7tytteet7etttyteyey5r5yewrr7etyetrye5tteyetyetyetytete5erry5yetyyeyettytetyyttwrytyeytrtetry5eyyyeye7teee57yr5eeyy7ete5yetyyetyetrtetettyetyytye7eeetteyreyeyyey6eteyy57teet7yretyetyyteyteyetytye57te77teyyytyey755eyetewtety7etyyetetyetywy5yteetywrrtr5etrey77e77eyytwey7yeteyeyeeyyteeyey5rwyytyeeety7rye7tyy5eyeytyeryryetetywyyetet75eyte7t7yettrytyytetyeetyyteteytey6etyeyyteyetteretytt7te75y7tyeety7ettyteetteyeywtetet7t7twyetetyeytyeyree7yteyetw57ettt5eytey7ytetyryeetytwyyettyy55reyte7yeyyetrteyye5ytee5rrteetyerye5etyyteyettyet5tyteertetyyeyy75e7eye57ryeytet7wrtyee57twwteyety7etryey7trreytyeyetyyrty75ye5eteyte7yt47yyey7e7r7yye6et7eeyt7tet7te7ttyyeyy7rye7ryyetrey7teyty77rye5etyr77rtt7eyryewyte7ty7eeyyty7r9etyyrty7ry7yteetyry77y5tere65ewt775eye7teye7reyewwy77rytyry777y5ryeey77ettyeyy76rretetteyey7yty7ytr7yyrywer67yeyyet7eetye77eywyyeyt7etry7eyt7e7e5yy7wyre67yryeyw5ye7etety76e7y7yy

Obie Packley

What do u mean out of the closet... are these guys gay fr

Matthew Gopez

Hey flop!!

Fin

these two are really funny together they should have a show where they talk about whatever they want cause its their show and not yours

Fierte

ROTFL why did I really read the whole thing like I didn’t know what you were saying 💀🤌🏽😂

Doubex1

I think I heard about a show like that but the host was DOCTOR BITCHCRAFT!!🎉🎉🎉

Athena Saridakis

There is a basement in Hollywood with a green screen just itching to make that happen

weeb

@Alfred Chuah Wooosh

More Comments

More Videos