Hair
big block singsong Lyrics


hi
jshdfgwjahefjh
whdvjqwhgfwgf
khasvfjhvjehgfjwhfwhfowegfi
wfhgdjsvfjhgsiukabjhvwiefgihwiwjqbefi
sjfdahvfhawfihwvefihvwhevfk
sjhfvjwhvhvjshd
ksfv
sjvfjsvfjhvwjhv
sdjhvfwjvdfjhvsjhvfjhvsjhv
msdvjsavjfvjsavdfjvsjhdbfabfuskdjfksb
dsbfljasbjfbkjwebjfjsbdf, nsdbkj
sdmbf
kshvbf
dksbfkshbe
mdskbkbfksjb
kwjfbkwbfljslfjbljbkjsdbakasuydfbksdvkbkc
skdavkhasvbfkjbdskjb
nsv ms
msvdksbkdfjbksjbfjbkjbkb
msnvdcksav
smdnvcavsdmbc skbf, n
ms cksbakffsndm cms
mb cmxbzkbudbnevfusydjhfbkehjf
sdfvkashg
sldjfkjhasbf
kshvdfahsvkfdvskdfbhn
khckshdvkdbkwjguegfygeshvcaiygfik
jhvfjasdkfhvasdfkhvsakhkfhv
ashfveuwgfhsdbchdyxhfbweakbguwo
kwgfisuagdfoiwhdkjbeskjdb
kjbdkjbkdjbskhb
skbfkshvFKEHSVKHVFKKH
VCSDKHDJKASBCDIYGHVSKH

Contributed by Emma J. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found