Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Crush 2
W/N Lyrics


Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng
Chẳng thấy xuất hiện
Uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

Lyrics © DistroKid
Written by: Nguyen Nguyen

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Thị Hiền Chu

Lyric: Crush 2 -W/n Ft ( Tez, Tien )

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
---End---
(Ai thương cho xin like, viết mỏi tay lắm)Ha Pham

Lyric: Crush 2 -W/n Ft ( Tez, Tien ) ><

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
--End--hương giang lê

Một mình em ở đây

Lặng thầm mãi lướt face

Đợi chờ anh đấy nhưng
chẳng thấy xuất hiện
uhhh

Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai

Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên

Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi

Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi

Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em

Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi

Lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩĐỗ Vy

LỜI BÀI HÁT CRUSH 2 - W/n Ft ( Tez, Tien )


Đoạn 1:
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Đoạn 2 :
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
--The End--
:33Tuyết Võ

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện (Uhhh)

Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên

Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi

Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôiZephys _LQM

Crush 2
Lyrics :
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ say anh mất rồi
Love
Love
Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love
Love
Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ...Kanei Kin

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng
Chẳng thấy xuất hiện
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu
tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Lỡ yêu anh mất rồi
Lỡ yêu anh mất rồi
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng
Chẳng thấy xuất hiện
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu
tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi.
Cho ai cần☺️WeirdlyContext

Lyrics:
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt Face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện
Uh''
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi

Lỡ say anh mất rồi
Love, love, love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love, love, love
Lỡ say anh mất rồi
Love, love, love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

Lỡ yêu anh mất rồi
Love, love, love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love, love, love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love, love, love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩĩĩ

Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love
Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love
Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩĩĩ

Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love
Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love
Lỡ yêu anh mất rồiii
Love... Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt Face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện
Uh''
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi.....

Anh ghim em đi cho m.n thấy lyrics. Tuy ko cần nhưng cũng đc mà. Mãi mãi là fan của anh (≧▽≦)Minh Phát Mầm non

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi

Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ

Chẳng cần nên suy nghĩTài Nguyễn

rap: nếu em thích anh có thể là 1 cầu vòng
yêu em là 1 thử thách
nhửng chẳng khiến em đau lòng
không uống rượu mà tự nhiên say
mà từ đâu anh cũng chẳng biết
đã chọn là bấm liền tay
tim loạn nhịp từ khi đang yêu
babe, kill this song em thấy mình trong những câu rap
tình cảm anh dành ở đây
không thể thấy ở nơi nào khác
đưa em dạo quanh khắp phố
khắp bốn bể chỉ vậy thôi mà
ngã năm vượt xoay thành phố
ở nơi đây chỉ có đôi ta
anh chú ý đôi mắt của em khiến anh mê ly
tính toán cả 1 chu vi,
em gọi anh là ddady
không bao giờ lại muốn khác
là 9 mình khi ở bên anh.Thị Tuyết Phan

Một mình em ở đây

Lặng thầm mãi lướt face

Đợi chờ anh đấy nhưng
chẳng thấy xuất hiện
uhhh

Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai

Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên

Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi

Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi

Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em

Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi

Lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Vì lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ say anh mất rồi

Love
Love
Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Lỡ yêu anh mất rồi

Love
Love
Love

Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩngọc trân

Lyric:
Một mình e ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ a đấy
nhưng chẳng thấy xuất hiện(uh)
mặc kệ biết đúng sai
mình ngồi đến sáng mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên

Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn a chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao
cứ nghĩ đến mãi thôi

Lỡ  say anh mất rồi
love×3
Vì lỡ say anh mất rồi
Love×3
lỡ say anh mất rồi
Love×3
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ

lỡ yêu anh mất rồi
love×3
lỡ yêu anh mất rồi
love×3
lỡ yêu anh mất rồi
love×3
giờ chẳng cần nên suy nghĩ
chẳng cần nên suy nghĩ

lặp lại đoạn đầu...All comments from YouTube:

W/n

Cảm ơn Các Cậu vào đây nghe nhạc của tớ <3


Don't forget to subscribe.

Phương anh Huỳnh

Mong anh rep

Phương anh Huỳnh

Anh ơi em mong anh hát đàn bài Chill 6h chiều ạ em lại và đang kí rồi ạ

Thư

Say thật

nam trần

@Hany Thanh
Al

ThanhZiee!

@Thiên Nhi xin acc ổng ik bn ew 🥺

195 More Replies...

Thị Hiền Chu

Lyric: Crush 2 -W/n Ft ( Tez, Tien )

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt face
Đợi chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện uhhh
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi mặt trời
Vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ
Đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ say anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love Love Love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
---End---
(Ai thương cho xin like, viết mỏi tay lắm)

Ponk

@Anh Tuấn đệt

Cáo Bakaaaa

Phần link có lời viết mà viết chi cho cực zị bạn

๛๖ۣۜMүη丶 Xóa Kênh Đây.!

@Hai Bui 😯😯

More Comments

More Videos