W Zoltych Plomieniach Lisci
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

W żółtych płomieniach liści
Brzoza dopala się ślicznie
Grudzień ucieka za grudniem
Styczeń mi stuka za styczniem
Wśród ptaków wielkie poruszenie
Ci odlatują ci zostają
Na łące stoją jak na scenie
Czy też przeżyją czy dotrwają

I ja żegnałam nieraz kogo
I powracałam już nie taka
Choć na mej ręce lśniła srogo
Obrączka srebrna jak u ptaka
I ja żegnałam nieraz kogo
Za chmurą za górą za drogą
I ja żegnałam nieraz kogo
I ja żegnałam nieraz

Gęsi już wszystkie po wyroku
Nie doczekają się kolędy
Ucięte głowy ze łzą w oku
Zwiędną jak kwiaty które zwiędły
Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie
W ostatnim sennym kontredansie
Jak tłuste księżne które dumnie
Witały przewrót kiedy stał się

I ja witałam nieraz kogo
Chociaż paliły wstydem skronie
I powierzałam Panu Bogu
To co w pamięci jeszcze płonie
I ja witałam nieraz kogo
Za chmurą za górą za drogą
I ja witałam nieraz kogo
I ja witałam nieraz

Ognisko palą na polanie
W nim liszka przez pomyłkę gore
A razem z liszką drogi panie
Me serce biedne ciężko chore
Lecz nie rozczulaj się nad sercem
Na cóż mi kwiaty pomarańcze
Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę
Ja jeszcze z wiosną się roztańczę

I ja żegnałem nieraz kogo
I powracałem już nie taki
Choć na mej ręce lśniła srogo
Obrączka jaką noszą ptaki
I ty żegnałeś nieraz kogo
Za chmurą za górą za drogą
I ty żegnałeś nieraz kogo
I ty żegnałeś nieraz

Overall Meaning

The lyrics of Brathanki's song "W żółtych płomieniach liści" depict the changing seasons and the passing of time. It starts by describing the beautiful sight of birch trees burning in yellow flames. The line "Grudzień ucieka za grudniem, Styczeń mi stuka za styczniem" emphasizes the rapid passage of time as December follows December and January follows January. Amidst this, there is a sense of movement, with some birds flying away and others remaining on the meadow, uncertain of their fate.


The second paragraph reflects on the singer's experiences of saying goodbye to people in the past and how they have changed when they return. Despite the presence of a silver ring on their hand, symbolizing a commitment, they acknowledge that they are not the same person anymore. They have said goodbye to various people, facing unknown paths and separation, alluded to by the lines "Za chmurą za górą za drogą." The repetition of "I ja żegnałam nieraz kogo" emphasizes the multiple farewells the singer has experienced.


In the third paragraph, the lyrics shift to a more somber tone as they mention the fate of geese that will never experience the joy of Christmas carols. The imagery of heads being cut off with tears in their eyes represents the sadness and inevitable end that comes to all living things, much like wilted flowers. Despite this, the geese still march towards the singer in their final dreamlike dance, reminiscent of royalty celebrating a revolution. This highlights the irony of their impending fate.


The final paragraph introduces a different scene, this time with a fire burning on a meadow. The mistake of a little fox getting too close to the fire symbolizes the singer's own suffering heart. They ask not to be pitied, as they are not interested in flowers or oranges. The lines "Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, Ja jeszcze z wiosną się roztańczę" convey a sense of hope and resilience, suggesting that the singer will bounce back with spring and find joy in dancing once again.


The closing lines reflect on the experiences of the listener. Just as the singer has said goodbye to people, so too has the listener bid farewell to others. The repetition of "I ty żegnałeś nieraz kogo" emphasizes the shared experience of parting ways with loved ones, alluding to the idea that everyone goes through such farewells at some point in life.


Line by Line Meaning

W żółtych płomieniach liści
In the yellow flames of leaves


Brzoza dopala się ślicznie
The birch tree burns beautifully


Grudzień ucieka za grudniem
December escapes behind another December


Styczeń mi stuka za styczniem
January knocks on my door after January


Wśród ptaków wielkie poruszenie
Great commotion among the birds


Ci odlatują ci zostają
Some fly away, some stay


Na łące stoją jak na scenie
They stand on the meadow like on a stage


Czy też przeżyją czy dotrwają
Whether they will survive or endure


I ja żegnałam nieraz kogo
And I bid farewell to many


I powracałam już nie taka
And I returned not the same


Choć na mej ręce lśniła srogo
Although there shone cruelly on my hand


Obrączka srebrna jak u ptaka
A silver ring like that of a bird


Za chmurą za górą za drogą
Beyond the clouds, beyond the mountains, beyond the road


Gęsi już wszystkie po wyroku
All the geese are already judged


Nie doczekają się kolędy
They won't hear the carols


Ucięte głowy ze łzą w oku
Heads cut with tears in their eyes


Zwiędną jak kwiaty które zwiędły
They wither like wilted flowers


Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie
Today the geese still march toward me


W ostatnim sennym kontredansie
In the last dreamy contradance


Jak tłuste księżne które dumnie
Like fat princesses who proudly


Witały przewrót kiedy stał się
Welcomed the revolution when it happened


I ja witałam nieraz kogo
And I greeted many in the past


Chociaż paliły wstydem skronie
Although my cheeks burned with shame


I powierzałam Panu Bogu
And I entrusted to the Lord God


To co w pamięci jeszcze płonie
What still burns in my memory


Ognisko palą na polanie
A bonfire burns in the meadow


W nim liszka przez pomyłkę gore
In it, a fox burns by mistake


A razem z liszką drogi panie
And along with the fox, dear sir


Me serce biedne ciężko chore
My poor, heavily ailing heart


Lecz nie rozczulaj się nad sercem
But do not feel sorry for the heart


Na cóż mi kwiaty pomarańcze
What use are orange flowers to me?


Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę
I will still ramp up with spring


Ja jeszcze z wiosną się roztańczę
I will still dance with spring


I ja żegnałem nieraz kogo
And I bid farewell to many


I powracałem już nie taki
And I returned not the same


Choć na mej ręce lśniła srogo
Although there shone cruelly on my hand


Obrączka jaką noszą ptaki
A ring like those birds wear


Za chmurą za górą za drogą
Beyond the clouds, beyond the mountains, beyond the road


I ty żegnałeś nieraz kogo
And you bid farewell to many


Za chmurą za górą za drogą
Beyond the clouds, beyond the mountains, beyond the road


I ty żegnałeś nieraz kogo
And you bid farewell to many
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found