Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

City Ruins
岡部啓一 Lyrics


Aksur vive no nai
Stakur its an kasta nai
Lait kwiva to yu
Frai in na loh
Ristarin a vlei

Autre turnyor la chai
Vorfror yu strenzh revish sai
Klei neva a fai
Flounto richa
Ineita roi trai

Vorku nei
Teikin kei
Osta noi flait
Kilatra vait
Yekun to viva laio shinyao

Aksur vive no nai
Stakur its an kasta nai
Lait kwiva to yu
Frai in na loh
Ristarin a vlei

Autre turnyor la chai
Vorfror yu strenzh revish sai
Klei neva a fai
Flounto richa
Ineita roi trai

Vorku nei
Teikin kei
Osta noi flait
Kilatra vait
Yekun to viva laio shinyao

Writer(s): Keiichi Okabe

Contributed by Ellie T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos